KNIHOVNA HRDINŮ

Malý spolek s velkým posláním

Spolek Knihovna Martina Marcina z.s. byl založen v říjnu 2023, za účelem provozování knihovny stejného jména a aby nesl poselství o odvaze a hrdinství českých vojáků a válečných veteránů směrem k široké veřejnosti, k dětem a mládeži především. U jeho zrodu stály tři ženy, maminka štábního praporčíka in memoriam Martina Marcina Jitka Marcinová, jeho teta Martina Marie Horová a sestra štábního praporčíka in memoriam Jiřího Regi Schamse, Petra Schamsová.

Naším cílem je připomínat odkaz hrdinů obou světových válek a novodobých zahraničních operací. Podporujeme naše České lvy, jejich rodiny, Armádu České republiky a všechny její složky. A nezůstáváme jen u knih. Spolupracujeme na zajímavých projektech s veteránskými spolky, leteckými a muzejnickými organizacemi a také s nově vzniklou Agenturou pro válečné veterány pod Ministerstvem obrany. K našim aktivitám patří také publikační činnost a propagace práce českých vojáků a vojákyň.

"Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život." Tato slova vojenské přísahy naše muže a ženy v uniformách zavazují. Poděkování občanů České republiky za jejich službu by mělo být samozřejmostí, stejně jako připnout vlčí mák na svůj oděv na DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 11. listopadu. Český voják není žoldák! Plní bojové úkoly a na zahraniční operace je vysílán z rozhodnutí Parlamentu České republiky. Příprava k takovým úkolům je náročná a samotná zahraniční operace také. Obojí je stojí hodně sil, riskují své životy. Za tvrdou práci často platí rozpadlými partnerskými vztahy nebo psychickými poruchami, např. postraumatickým syndromem z bojových operací.

Naši úctu a poděkování si za svoji službu vlasti zaslouží každý den. Někteří naplnili přísahu do posledního řádku a zaplatili cenu největší. Proto NESMÍME ZAPOMÍNAT!

Přísaha příslušníků Roty Nazdar z roku 1914

"Ve jménu volnosti, rovnosti a bratrství a v důvěře v Republiku slibujeme, že budeme bojovati pro práva Republiky a lidskosti až do posledního muže a do poslední krůpěje krve."


Přísaha československého vojska z roku 1919

"Přísaháme při všem, co jest nám svato, a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme poslušni presidenta a vlády republiky Československé a všech svých velitelů, presidentem a vládou ustanovených; přísaháme, že budeme bez odmluvy plniti její nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez váhání a odporu, že svých vojsk neopustíme, ale i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu; přísaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti tak, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských. Tak přísaháme!"

Vojenská přísaha vojáků ozbrojených sil České republiky platná od 1. července 2016

"Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice. Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil a budu dodržovat právní a vojenské předpisy. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k obraně České republiky a budu ji bránit proti vnějšímu napadení. Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Tak přísahám!"

„Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.“ Imanuel Kant

Kontakt:

Zajímá Vás naše práce? Máte nápad, jak podpořit České lvy? Napište nám!

© 2023 Knihovna Martina Marcina, z.s. Všechna práva vyhrazena.